$types = [$type]; break; case $type instanceof \Google\Site_Kit_Dependencies\ReflectionIntersectionType: $isTypeUnion = \false; case $type instanceof \ReflectionUnionType: $types = $type->getTypes(); break; default: throw new \LogicException('Unexpected return value of ReflectionParameter::getType'); } // If there is no type restriction, it matches if (empty($types)) { return \true; } foreach ($types as $type) { if (!$type instanceof \ReflectionNamedType) { throw new \LogicException('This implementation does not support groups of intersection or union types'); } // A named-type can be either a class-name or a built-in type like string, int, array, etc. $matches = $type->isBuiltin() && \gettype($object) === $type->getName() || (new \ReflectionClass($type->getName()))->isInstance($object); // If we look for a single match (union), we can return early on match // If we look for a full match (intersection), we can return early on mismatch if ($matches) { if ($isTypeUnion) { return \true; } } else { if (!$isTypeUnion) { return \false; } } } // If we look for a single match (union) and did not return early, we matched no type and are false // If we look for a full match (intersection) and did not return early, we matched all types and are true return $isTypeUnion ? \false : \true; } Thép I 500x200x10x16x12m (Posco) Archives - ✔️ Kho thép miền nam

Tag Archives: Thép I 500x200x10x16x12m (Posco)

Thép I 500x200x10x16x12m (Posco)

bao-gia-thep-chu-i

Thép I 500x200x10x16x12m (Posco) và những loại thép I khác được sản xuất để đáp ứng nhu cầu xây dựng hiện nay, số lượng đa dạng để mở rộng sự chọn lựa cho quý vị. Đơn vị Kho thép Miền Nam chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều dự án trên địa bàn, chuyên cung […]

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
Hotline (24/7)
0932 855 055
0907 137 555 097 5555 055

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt